Kongress 2023

I år är inget vanligt år för i år är det kongressår! I sommar kommer Junis, UNF och IOGT-NTO samlas i Uppsala för att genomföra sina kongresser. Vi ser fram emot att träffas på en fysisk kongress för första gången sedan pandemin för att tillsammans stärka vårt engagemang, ta beslut om Junis framtid – och givetvis umgås och skratta massor!

Nu är Junis kongress avslutad och här kan ni läsa det färdiga protokollet från förhandlingarna:

Kongressprotokoll 2023

När?

Junis kongress kommer genomföras från kl.14 fredag den 30:e juni till lunch söndag den 2:a juli.

ballonger kongress

Var?

Årets kongress kommer att hållas i Uppsala och förhandlingarna kommer att genomföras på Sverkerskolan.

Vad händer på kongressen?

När det gäller Junis ordinarie ombud står förbundet för resa, logi, fika, lunch och kongressfest, medan distriktet står för kostnaderna för eventuella ersättare som är med.

För ordinarie ombud har vi bokat logi på två olika hotell, c:a 10–15 minuters promenad från kongresslokalen och Junis står för logi i delat dubbelrum. Vi kan också erbjuda enkelrum mot en extra kostnad på 500 kr/natt.

På lördag kväll blir det en gemensam kongressfest på Liljekonvaljeholmen, IOGT-NTO:s egen danspark i Uppsala. Här kommer det bland annat att bjudas på god mat, underhållning av Phontrattarne och dans till levande musik samt disco.

Barnpassning

Om du har med dig barn i åldern 6–12 år så kommer det att finnas barnpassning i samband med förhandlingarna. Barnpassning kostar 500 kr och logi för barn kostar 200 kr/natt. Medföljande barn anmäls i samma formulär som ombud och eventuella ersättare.

Kallelse till kongressen

Kallelsen till kongressen skickas till Junis-distriktens ordföranden, förbundsrevisorer, och förbundsstyrelseledamöter i Junis.

Den skickas till verksamhetsutvecklare och Junis-konsulenter för kännedom.

Kallelse till Junis kongress 2023

Anmälan till kongressen

Du som ska vara ombud eller funktionär på Junis kongress ska skicka in din anmälan via ett formulär. Här kan du också anmäla medföljande barn som behöver barnpassning under kongressen.

Anmäl dig till kongressen här

Ombudsfullmakt

Varje distrikt ska fylla i en ombudsfullmakt med en lista på alla distriktets valda ombud och ersättare till kongressen. OBS! Detta räknas inte som en anmälan till själva kongressen utan det ska varje ombud göra, se info under rubriken ”Anmälan till kongressen”.

Här fyller du i ombudsfullmakten

Kongresshandlingar

Alla kongresshandlingar kommer att läggas ut på hemsidan. Senast den 7 juni kommer alla handlingar gå att ta del av och ladda ner.

Här hittar du kongresshandlingarna

Beslut om organisationsutredning på kommande kongress/förbundsmöte

Arbetet för en nyktrare värld behövs mer än någonsin. För att skärpa arbetet mot nykterhetsrörelsens gemensamma mål har förbundsstyrelsen beslutat att undersöka förutsättningarna för en organisationsutredning.

Samtidigt som behovet av nykterhetsrörelsens arbete ökar blir konkurrensen om medlemmar och utrymme i samhällsdebatten allt hårdare.

För att kunna fortsätta erbjuda medlemmarna en bra verksamhet och få gehör i samhällsdebatten behöver organiseringen av rörelsens fyra systerförbund ses över. Samtliga förbundsstyrelser har därför beslutat att undersöka intresset för att utreda hur en framtida organisationsform skulle kunna se ut.

Målet är att hitta en effektiv och ändamålsenlig organisation som bättre kan möta de utmaningar som nykterhetsrörelsen ställs inför, och dessutom kan stärka dess position. Vi måste förhålla oss till att omvärlden förändras och genom att agera redan nu, har vi större möjlighet att styra hur vi påverkas. Tillsammans har vi 35 000 medlemmar som alla arbetar för samma sak. Det ger oss en styrka som vi ska utnyttja.

En särskild projektgrupp har tillsatts för att ta fram underlag till förbundens kommande kongresser och förbundsmöte. Då ska medlemmarna fatta beslut om ifall en organisationsutredning ska tillsättas och vilka utredningsdirektiv den ska ha. Om de säger ja, påbörjas den processen under hösten.

För att sondera terrängen bland medlemmarna har det skickats ut enkäter och hållits dialogmöten. En sammanställning av resultatet kommer att publiceras inom kort.

En potentiell förändring väcker ofta både frågor och oro. Därför kommer det löpande att publiceras information om processen, bland annat i form av en FAQ på webben. Om du är medlem och vill ta del av projektunderlaget kontakta projektledare Anna Bergkvist på anna@styrelsepost.se

Läs förslaget om utredningen gällande en ny gemensam nykterhetsorganisation här.

Förslaget om organisationsutredning presenteras den 30 maj, läs mer här.

Här kan du ta del av alla bilagor till förslaget bestående av:

  • Beslutsträd och tidplan
  • Sammanställning av resultat från dialogmöten
  • Sammanställning av resultat av enkät
  • Sammanställning av resultat från djupintervjuer
  • Nuläge inom dagens organisationer
  • Inventering av gjorda utredningar

Varför väljer Junis att utforska en ny gemensam nykterhetsorganisation?

På varje kongress och i många andra Junis-sammanhang diskuteras samarbetet med övriga IOGT-NTO-rörelsen. Många ledare vill se mer samarbete och en del är frustrerande över bristerna i samarbete och samordning mellan oss fyra organisationer.

Från Junis ser vi stora möjligheter med en ny organisationsform. Vi tror att förutsättningarna för samarbete kan öka. Samarbete kring exempelvis verksamhet, rekrytering, ledarutveckling, utbildning och styrelseansvar. Junis befinner sig på många sätt mitt i IOGT-NTO-rörelsen. När medlemmarna blir för gamla för Junis, då önskar vi att de går vidare till UNF eller NSF. Alla våra ledare är medlemmar i UNF, NSF eller IOGT-NTO, det är ett absolut krav vi ställer.

Och just detta kan vara en pedagogisk utmaning. När vi rekryterar nya ledare börjar vi förstås med att förklara vad Junis är. När de förstått det och är redo att engagera sig – då går vi vidare till nästa steg, att förklara varför de ska bli medlemmar i en annan organisation. För en del av ledarna är engagemanget i Junis det som gör att de över huvud taget är medlemmar i rörelsen, medan andra har sitt huvudsakliga engagemang i ungdoms- eller vuxenverksamhet och bara gör enstaka insatser hos Junis. Vårt mål är förstås att många ska vilja göra insatser för barn. Samtidigt önskar vi att medlemskapet i den andra organisationen ska ge våra ledare ett mervärde. Då tror vi att de blir nöjdare och stannar längre, vi tror också att de kan bli bättre ledare med en djupare förankring i rörelsen. Det kan handla om att man kan delta i utbildningar och verksamhet, att man kan engagera sig på andra sätt än det som Junis erbjuder, att man kan hitta ytterligare ett sammanhang där man stärks i sin nykterhet och i sitt medlemskap, att man känner gemenskap och har kul.

Under många år har vi i Junis pratat om att familjeverksamhet är en möjlighet att möta nya grupper av medlemmar. Föräldrar som vill engagera sig tillsammans med sina barn för att de har så lite tid och vill skapa gemensamma upplevelser tillsammans med sina barn, föräldrar som inte riktigt förstår poängen med det svenska föreningslivets envisa åldersuppdelning, barn och föräldrar som känner sig tryggare och tycker att det är roligare om de får komma tillsammans till en härlig verksamhet. Vi tror att vi i utforskandet av en ny organisation kan hitta nya spännande former för familjeverksamhet inom rörelsen.

I Junis barnplattform slår vi fast ”Att gå med i Junis som barn ska vara som att ge sig ut på en resa – från den första aktiviteten till att utvecklas med Junis och vilja stå för våra grundsatser. Helst fortsätter resan med att barnet även efter Junis-tiden engagerar sig för en bättre värld.”

Vi tror att IOGT-NTO-rörelsen gemensamt behöver bli bättre på att ge barn möjlighet både att utmanas och att känna sig hemma i ungdoms- och så småningom vuxenverksamhet. Junis upplever att det idag finns olika slags glapp inom IOGT-NTO-rörelsen. Det finns geografiska områden där ingen av de fyra organisationerna finns, trots att vi på just den platsen borde vara starka, för det är där vi behövs som allra mest. Det finns generellt åldersgrupper där vi har alldeles för få medlemmar. På vissa orter och i vissa stadsdelar saknas någon av våra organisationer eller vi saknar verksamhet för en viss åldersgrupp. Det leder till att vi inte fullt ut tar tillvara det arbete som rörelsen redan gör där. Till exempel kan det handla om att det på orten inte finns någon verksamhet för barn i mellanstadieålder, och det gör att vi tappar medlemmar innan de skulle ha möjlighet att gå med i UNF. Ett gemensamt ansvar för att täppa till glappen skulle gynna oss alla.

När rörelsen bedriver ett socialt arbete eller ett påverkansarbete, då borde det oftare kunna ske oavsett vilken ålder organisationen fokuserar på. Varför är alkoholmonopolet viktigt? Varför ska vi se till att det är svårt att börja använda
narkotika, och lätt att sluta? Varför behöver alkoholnormen utmanas? Vem kan behöva stöd på grund av någon annans beroende? Vit jul är nog det starkaste ”varumärket” IOGT-NTO-rörelsen har, med hög kännedom och positiv koppling. Kampanjen engagerar också många utanför vår egen medlemskår. Hur har vi lyckats med det? Jo, delvis för att vi har kraftsamlat, hela rörelsen tillsammans. Det är ett gott exempel på vad vi kan åstadkomma när vi samarbetar.

När de ekonomiska intäkterna blir mer osäkra, och ideella krafter åter måste bära en större del av IOGT-NTO-rörelsen, då behöver vi använda våra gemensamma resurser på allra bästa sätt. Det gäller inte enbart ekonomiska resurser, utan även fastigheter, medarbetare, kompetens och ideell tid och kraft. Vi tror att vi i utforskandet av en ny organisation kan hitta många samordningsvinster.

I en värld och en tid då våra grundläggande värderingar demokrati, solidaritet och nykterhet känns allt viktigare att försvara, behöver vi samla våra krafter för att hjälpas åt att vrida samhället rätt. Barn, ungdomar och vuxna kan stärka varandra i kampen för en bättre värld. När vi blir starkare och använder alla våra resurser på bästa sätt, då kan vi i ännu högre grad uppnå våra långsiktiga mål. Därför vill Junis utforska möjligheterna med en ny gemensam nykterhetsorganisation.

Läs NSF:s varför här

Läs UNF:s varför här

Läs IOGT-NTO:s varför här

FAQ – nykterhetsrörelsen

Varför gör ni detta?

Arbetet för en nyktrare värld behövs mer än någonsin. Samtidigt blir konkurrensen om medlemmar och utrymme i samhällsdebatten allt hårdare. Vi vill skapa förändring och behöver därför se över hur vi bäst kan organisera vårt arbete för att fortsätta vara så effektiva som möjligt i arbetet för att uppnå vårt gemensamma mål. Tillsammans har vi 35 000 medlemmar som alla vill arbeta för en nyktrare värld. Det ger oss en enorm styrka som vi ska utnyttja.   

Varför är det så bråttom?

Vi måste förhålla oss till att omvärlden förändras, och vi kommer att påverkas på ett eller annat sätt. Genom att agera redan nu, har vi större möjlighet att styra hur.

Vad händer nu?

Den 15 januari 2023 fattade förbundsstyrelserna för NSF, UNF, Junis och IOGT-NTO beslut om att en framtida organisationsform för rörelsen ska utforskas tillsammans.

En projektgrupp har tillsatts och fått i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en utredning om organisationsform kan läggas upp. Förslaget levereras till kommande kongresser och förbundsmöte, där medlemmarna tar ställning till om en utredning ska genomföras och i så fall med vilka utredningsdirektiv.

Om medlemmarna säger ja, kommer projektet först i nästa steg att ta fram förslag på en framtida organisation att ta ställning till. Men det blir aktuellt först hösten 2023.

Varför får inte alla berörda vara med i processen?

Alla medlemmar har haft möjlighet att lämna synpunkter via enkäter och dialogmöten. Det är en del av den inventering som under våren görs för fånga in förutsättningar och önskemål från medlemmar om vad som är viktigt att ha med i direktiven till en eventuell organisationsutredning.

Även vid beslut att gå vidare med en utredning kommer löpande dialoger med medlemmar och anställda att vara en viktig del av arbetet. 

Hur säkerställer vi de olika förbundens särställning och identitet?

Det blir en del i direktivet vid ett eventuellt beslut om organisationsutredning. Löpande kontakt med och input från medlemmar och personal från samtliga förbund kommer att  ligga till grund för såväl utformningen av ett utredningsprojekt som ett eventuellt förslag till organisationsform.  

Måste alla förbund säga ja för att vi ska gå vidare med en utredning?

Nej, alla förbund tar egna beslut inom ramen för sina egna demokratiska processer. Det är helt frivilligt att ställa sig bakom förslaget om en organisationsutredning, och – om utredningen görs – bakom en ny organisationsform.

Är inte detta bara ett sätt att minska kostnaderna och skära ned på personalstyrkan?

Nej. Målet är att hitta en effektiv och ändamålsenlig organisation som bättre kan möta de utmaningar som vår nykterhetsrörelse ställs inför, och dessutom kan stärka dess position. 

Det är naturligt att förändring skapar oro och väcker många frågor. Detta leder ofta till rationellt ifrågasättande, kritiska inspel och konstruktiva förslag. Men det kan också leda till spekulationer och spridning av ogrundade rykten, vilket skapar onödig oro. Därför är det viktigt att vi håller oss till – och vågar lita på – den fakta som finns och inte spekulerar i alternativa orsaker och konsekvenser.

Om du är medlem och vill ta del av projektunderlaget kontakta projektledare Anna Bergkvist på anna@styrelsepost.se 

Tidsplan

29 april NSF förbundsråd (rådgivande möte för NSFs förbundsstyrelse)

3 maj – Riksstyrelsemöte 

29 juni -2 juli Kongresser UNF, Junis och IOGT-NTO 

27-29 oktober Förbundsmöte NSF

Junis kommunrapport 2024

Varje år undersöker vi vilket stöd landets kommuner ger de barn som växer upp i familjer med missbruk. Vi ger också exempel på människor, forskning och verksamhet som gör skillnad för de här barnen. Läs mer om hur läget såg ut för barn i Sverige 2023.

Klasskompisar – tretton noveller, tjugotvå teman, tusen känslor

Klasskompisar är Junis nya material för värdegrundsarbete som ger barn och unga möjlighet att prata om viktiga frågor. Klasskompisar består av noveller som kan läsas högt för en klass eller grupp, i valfri ordning och valfritt antal. Till varje novell finns en introduktion för dig som är lärare eller ledare, en mängd övningar för klassen eller gruppen och ett arbetsblad för enskild reflektion.

Händer i Junis

Händer i Junis är Junis medlemstidning som alla medlemmar och ledare får hemskickad i brevlådan fyra gånger om året. I Händer i Junis hälsar vi på roliga aktiviteter och läger, vi intervjuar medlemmar, tipsar, bakar smarriga recept, löser knep och knåp och mycket mer!

Junis profilshop

Behöver ni ledartröjor, kåsor och sporkar, ballonger eller annan Junis-merch? Spana in vår profilshop och beställ Junis-kläder och prylar till föreningen.

Junis kurshelger

Junis presenterar roliga och utvecklande utbildningar för dig som vill bli en kunnigare och bättre ledare! Välkommen till kurshelger i Härnösand och Trosa!

Vuxna som vet

Junis kunskapsportal - Vuxna som vet - vänder sig till dig som möter barn i din yrkesroll eller i ditt ideella engagemang. Här får du kunskap om hur barn påverkas av vuxnas missbruk, samt hur du kan upptäcka barn som far illa. Tillsammans kan vi göra skillnad för barnen.

Junis gåvoshop

I Junis gåvoshop kan du köpa gåvokort för att stödja vårt arbete och bidra till att fler barn får vara med på roliga och trygga fritidsaktiviteter. Vår verksamhet gör skillnad för många barn och unga och ditt bidrag hjälper oss att nå ännu fler.

Vill du göra skillnad på riktigt? Bli Junis-ledare!

Som ledare i Junis gör du skillnad. Du ger av din tid och ditt engagemang. I utbyte får du erfarenhet och minnen för livet. Och för barnen blir du en trygghet och en förebild.

Junis 150 föreningar

Junis finns i hela Sverige. Här kan du hitta ditt distrikt och föreningar nära dig.

Hitta din Junis-förening

Junis föreningar finns över hela Sverige. Fler än 150 stycken fördelade på 23 distrikt. Ange ort eller distrikt nedan för att hitta föreningar nära dig.